สรุป กองทุนผลตอบแทนเด่น B-INNOTECH อ่านจบใน 1 นาที

สรุป กองทุนผลตอบแทนเด่น B-INNOTECH อ่านจบใน 1 นาที

10 ส.ค. 2021
สรุป กองทุนผลตอบแทนเด่น B-INNOTECH อ่านจบใน 1 นาที | THE BRIEFCASE
B-INNOTECH หรือ กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี
คือกองทุนของ บลจ. บัวหลวงที่มีนโยบายไปลงทุนในกองทุนหลัก คือ Fidelity Funds - Global Technology Fund
โดย Fidelity Funds - Global Technology Fund มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่มีการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือบริการ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์อย่างสูงจากความก้าวหน้าและการพัฒนาทางเทคโนโลยี
ลองมาดู 5 บริษัทที่กองทุนหลักเข้าไปลงทุน ได้แก่
- Microsoft 9.1%
- Apple 5.4%
- Visa Inc. 4.4%
- Samsung Electronics 3.7%
- Salesforce.com 3.5%
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)
โดยสัดส่วนของสินทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุนแบ่งตามอุตสาหกรรม ได้แก่
- เทคโนโลยีสารสนเทศ 74.4%
- การสื่อสาร 10.3%
- สินค้าฟุ่มเฟือย 7.6%
- อื่น ๆ 7.7%
ลองมาดู ผลตอบแทนย้อนหลังของ B-INNOTECH
ตั้งแต่ต้นปี (YTD) : 21.5%
1 เดือน : 3.6%
3 เดือน : 4.4%
1 ปี : 44.9%
3 ปี : 101.3% (เฉลี่ย 26.3% ต่อปี)
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564)
กองทุน B-INNOTECH มี Standard Deviation (SD) อยู่ที่ 18.17% ภายในระยะเวลา 3 ปี เทียบกับกองทุนอื่นที่ลงทุนในธีมใกล้เคียงกันที่ 20.75%
หมายความว่า B-INNOTECH มีความผันผวนของอัตราผลตอบแทนที่ต่ำกว่า หลายกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนคล้าย ๆ กัน
B-INNOTECH เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบาย “ไม่จ่ายเงินปันผล” และลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท
สำหรับใครที่สนใจ อยากศึกษารายละเอียดข้อมูลของกองทุนรวม B-INNOTECH เพิ่มเติม สามารถอ่านต่อได้ที่
https://www.bblam.co.th/products/mutual-funds/foreign-investment-fund/b-innotech/summary
หมายเหตุ: ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน / กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้นผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
References:
-https://www.wealthmagik.com/Document/FundProfile/B-INNOTECH_FACT_t.pdf?25640729121630
-https://www.finnomena.com/fund/B-INNOTECH
© 2022 BrandCase. All rights reserved.